PHP常用组件下载列表

陈学虎 2013 年 03 月 05 日17:42:14脚本开发19290字阅读64分18秒阅读模式
摘要

平时一些组件大家都不知道去那里下载,这里提供了官方的一个常用PHP组件,包括ZendOptimizer,memached 等等。觉得好就收藏一下,还是很有用的。

 • ZendOptimizerPlus-20030214-5.3-nts-vc9-x86.zip (2013-02-14 02:03 -0800) - 43K
  MD5 (ZendOptimizerPlus-20030214-5.3-nts-vc9-x86.zip) = 1dda467f48abf72f6f9b49d0e743b315
 • ZendOptimizerPlus-20130214-5.3-ts-vc9-x86.zip (2013-02-14 02:02 -0800) - 45K
  MD5 (ZendOptimizerPlus-20130214-5.3-ts-vc9-x86.zip) = e537aa8d21fb761e98776d69a74ee23c
 • ZendOptimizerPlus-20130214-5.4-nts-vc9.x86.zip (2013-02-14 02:04 -0800) - 47K
  MD5 (ZendOptimizerPlus-20130214-5.4-nts-vc9.x86.zip) = d03bc28df12d3f6fa9f92d75070a7d6d
 • ZendOptimizerPlus-20130214-5.4-ts-vc9.x86.zip (2013-02-14 02:05 -0800) - 48K
  MD5 (ZendOptimizerPlus-20130214-5.4-ts-vc9.x86.zip) = 389d3291ebdb45d977981c97d651f9fa
 • ZendOptimizerPlus-20130214-5.5-nts-vc11-x86.zip (2013-02-13 22:46 -0800) - 45K
  MD5 (ZendOptimizerPlus-20130214-5.5-nts-vc11-x86.zip) = 4e68319062bddc8aa1b30666ff207560
 • ZendOptimizerPlus-20130214-5.5-nts-vc9-x86.zip (2013-02-14 02:06 -0800) - 47K
  MD5 (ZendOptimizerPlus-20130214-5.5-nts-vc9-x86.zip) = 662f512ed31da06478bbba45d320d5ec
 • ZendOptimizerPlus-20130214-5.5-ts-vc9.x86.zip (2013-02-14 02:05 -0800) - 48K
  MD5 (ZendOptimizerPlus-20130214-5.5-ts-vc9.x86.zip) = 4010e39f9061a62994cee28533c97d91
 • ZendOptimizerPlus-20130214-5.5-vc11-x86.zip (2013-02-13 22:47 -0800) - 46K
  MD5 (ZendOptimizerPlus-20130214-5.5-vc11-x86.zip) = c5e5f83238be3ef15b7b1ad9122c22a0
 • ajaxmin-0.1.0-5.3-vc9-x86.zip (2010-12-07 09:51 -0800) - 136K
  MD5 (ajaxmin-0.1.0-5.3-vc9-x86.zip) = 97f66882cf78c1403c3e86b7c8e974ad
 • apache-2.4.3-vc11-x86.zip (2013-02-18 10:23 -0800) - 25M
  MD5 (apache-2.4.3-vc11-x86.zip) = 73f8fc75dae9e8e6c49e29a111dfb565
 • apc-igbinary-fastlz-snap20110301-5.3-nts-vc9-x86.zip (2011-03-01 04:34 -0800) - 83K
  MD5 (apc-igbinary-fastlz-snap20110301-5.3-nts-vc9-x86.zip) = c55c7474ba5222f25031ea2d9bafb66d
 • apc-igbinary-fastlz-snap20110301-5.3-ts-vc9-x86.zip (2011-03-01 04:31 -0800) - 85K
  MD5 (apc-igbinary-fastlz-snap20110301-5.3-ts-vc9-x86.zip) = 3c62456f16905407d6bb8fddb9125217
 • icu461.zip (2011-04-03 13:17 -0700) - 7.4M
  MD5 (icu461.zip) = d41b76e7a9f133114def842945bdee57
 • libpq-php-4.4.9-5.2.6.zip (2008-08-09 04:11 -0700) - 200K
  MD5 (libpq-php-4.4.9-5.2.6.zip) = a38e3834a7beab7d65064797bc643278
 • php-5.3.3-dev-nts-Win32-VC9-x86-dfsfix.zip (2010-01-22 02:46 -0800) - 14M
  MD5 (php-5.3.3-dev-nts-Win32-VC9-x86-dfsfix.zip) = 7e75dce8beeb5db2bd1aa64be3374656
 • php-debug-pack-5.3.3-dev-nts-Win32-VC9-x86-dfsfix.zip (2010-01-22 02:47 -0800) - 7.6M
  MD5 (php-debug-pack-5.3.3-dev-nts-Win32-VC9-x86-dfsfix.zip) = 3f7c1df6bddf3dd3eb961453ff0479ce
 • php-devel-pack-5.3.5-dev-Win32-VC9-x86.zip (2010-12-14 04:29 -0800) - 880K
  MD5 (php-devel-pack-5.3.5-dev-Win32-VC9-x86.zip) = cd14d5a214193d1324f86819b73605c7
 • php-sdk-binary-tools-20110512.zip (2011-05-12 05:00 -0700) - 1.4M
  MD5 (php-sdk-binary-tools-20110512.zip) = d9eeda4c5a8458abf9922a4804cc1f4c
 • php_apc-3.1.10-5.3-vc9-x86.zip (2012-04-11 23:47 -0700) - 112K
  MD5 (php_apc-3.1.10-5.3-vc9-x86.zip) = f720934cd731450074412d2754388484
 • php_apc-3.1.10-5.4-vc9-x86.zip (2012-04-11 23:46 -0700) - 112K
  MD5 (php_apc-3.1.10-5.4-vc9-x86.zip) = 1b8865646ed80d0e736948793f002e50
 • php_apc-3.1.10-debug-symbols.zip (2012-04-12 06:02 -0700) - 592K
  MD5 (php_apc-3.1.10-debug-symbols.zip) = 30d25433de0d1b0d6492b6bdefe09576
 • php_bbcode-cvs-20090316-5.2-Win32.zip (2009-03-16 03:48 -0800) - 22K
  MD5 (php_bbcode-cvs-20090316-5.2-Win32.zip) = 807ece380fdfddf1b6e1a2f1ef972d44
 • php_bcompiler-0.9.2-5.3-nts-vc9-x86.zip (2010-01-04 01:36 -0800) - 21K
  MD5 (php_bcompiler-0.9.2-5.3-nts-vc9-x86.zip) = 7379cc2c534fa4bf9a749a650aba5cca
 • php_bcompiler-0.9.2-5.3-vc9-x86.zip (2010-01-04 01:36 -0800) - 20K
  MD5 (php_bcompiler-0.9.2-5.3-vc9-x86.zip) = f0ba7801472144741f9280ac657bc804
 • php_bcompiler-5.3-nts-20111014.zip (2011-10-14 01:17 -0700) - 22K
  MD5 (php_bcompiler-5.3-nts-20111014.zip) = 75524fa47e697c84a58ac961519a6bd0
 • php_bcompiler-5.3-ts-20111014.zip (2011-10-14 01:16 -0700) - 22K
  MD5 (php_bcompiler-5.3-ts-20111014.zip) = bbdbb84c8bb2e649282affc3658a9d40
 • php_cld-0.3.0-5.3-nts-vc9-x86.zip (2011-10-25 09:04 -0700) - 768K
  MD5 (php_cld-0.3.0-5.3-nts-vc9-x86.zip) = 8927cc35194c65ea201ef1f687ed91c1
 • php_cld-0.3.0-5.3-ts-vc9-x86.zip (2011-10-25 09:04 -0700) - 768K
  MD5 (php_cld-0.3.0-5.3-ts-vc9-x86.zip) = d23df7589e8bd24f896f6c043c4c0774
 • php_couchbase-5.3-2532dcd00f1f9812fa350b3a0eaaf353f5d8b0d2.zip (2012-04-01 07:53 -0700) - 112K
  MD5 (php_couchbase-5.3-2532dcd00f1f9812fa350b3a0eaaf353f5d8b0d2.zip) = 042d654678a8efa62609ac20ab45be4b
 • php_couchbase-5.4-2532dcd00f1f9812fa350b3a0eaaf353f5d8b0d2.zip (2012-04-01 07:56 -0700) - 112K
  MD5 (php_couchbase-5.4-2532dcd00f1f9812fa350b3a0eaaf353f5d8b0d2.zip) = 4ff5d5c11049d64cd9e3f7ca15f9018a
 • php_dbase-5.3-nts-svn-20101022-vc9-x86.zip (2010-10-22 13:49 -0700) - 12K
  MD5 (php_dbase-5.3-nts-svn-20101022-vc9-x86.zip) = cfb95f1b803c72cb759bf67a389087d1
 • php_dbase-5.3-svn-20101022-vc9-x86.zip (2010-10-22 14:05 -0700) - 12K
  MD5 (php_dbase-5.3-svn-20101022-vc9-x86.zip) = ed8c15ac93a87dab27d0b88e8e42e327
 • php_enchant-1.1.0-5.3-nts-vc9-x86.zip (2009-10-08 14:16 -0700) - 832K
  MD5 (php_enchant-1.1.0-5.3-nts-vc9-x86.zip) = 4032f6a6a2eb0edf101c947b5b1cd629
 • php_enchant-1.1.0-5.3-vc9-x86.zip (2009-10-08 14:16 -0700) - 832K
  MD5 (php_enchant-1.1.0-5.3-vc9-x86.zip) = 7960faec340ad7c049b6ffa92e2190ff
 • php_excel-snap-20111201-5.3-nts.zip (2011-12-02 03:01 -0800) - 24K
  MD5 (php_excel-snap-20111201-5.3-nts.zip) = 07f84f8d3975fd62b8fa70cf219b7bb3
 • php_excel-snap-20111201-5.3-ts.zip.zip (2011-12-02 03:02 -0800) - 24K
  MD5 (php_excel-snap-20111201-5.3-ts.zip.zip) = b310be74f99c21b871d8fe66e036fe7f
 • php_excel-snap-20111201-5.4-nts.zip (2011-12-02 03:00 -0800) - 24K
  MD5 (php_excel-snap-20111201-5.4-nts.zip) = 49cb1ee93f2189910df33fac32940a3f
 • php_excel-snap-20111201-5.4-ts.zip (2011-12-02 03:00 -0800) - 24K
  MD5 (php_excel-snap-20111201-5.4-ts.zip) = 46dc4d2eddcda122dbba27d78c772253
 • php_geoip-svn20091128-5.3-nts-vc9-x86.zip (2009-11-28 09:19 -0800) - 78K
  MD5 (php_geoip-svn20091128-5.3-nts-vc9-x86.zip) = ce1e95d17e3e27a80f76a28f220401c9
 • php_geoip-svn20091128-5.3-vc9-x86.zip (2009-11-28 09:20 -0800) - 78K
  MD5 (php_geoip-svn20091128-5.3-vc9-x86.zip) = ba41cd3a7f81f262e9a784d74845138b
 • php_gettext-5.3.6-nts-vc9-x86.zip (2011-01-26 05:25 -0800) - 21K
  MD5 (php_gettext-5.3.6-nts-vc9-x86.zip) = 2b57070d0804bdff76aca3e5c40e117e
 • php_gettext-5.3.6-ts-vc9-x86.zip (2011-01-26 05:26 -0800) - 21K
  MD5 (php_gettext-5.3.6-ts-vc9-x86.zip) = 7235e9c70998bb418056b28efa5758d3
 • php_htscanner-0.9.0-5.2-VC6-x86.zip (2009-03-03 17:08 -0800) - 5.0K
  MD5 (php_htscanner-0.9.0-5.2-VC6-x86.zip) = 505775a912866694267705167d79e3d3
 • php_htscanner-0.9.0-5.2-nts-VC6-x86.zip (2009-03-03 17:09 -0800) - 5.0K
  MD5 (php_htscanner-0.9.0-5.2-nts-VC6-x86.zip) = 2b4ca5491abd94dea5e8f0b5e3f3670f
 • php_http-5.3-nts-svn20091125-vc6-x86.zip (2009-11-26 07:21 -0800) - 232K
  MD5 (php_http-5.3-nts-svn20091125-vc6-x86.zip) = 603ab593478941f1b87a1642d2929c2b
 • php_http-5.3-nts-svn20091125-vc9-x86.zip (2009-11-25 01:16 -0800) - 304K
  MD5 (php_http-5.3-nts-svn20091125-vc9-x86.zip) = 375872fbbb3c9b75dd6bad3c18e2e98a
 • php_http-5.3-svn20091125-vc6-x86.zip (2009-11-26 07:19 -0800) - 232K
  MD5 (php_http-5.3-svn20091125-vc6-x86.zip) = 9c340945d9013703f6743c9a4f24cca2
 • php_http-5.3-svn20091125-vc9-x86.zip (2009-11-25 01:17 -0800) - 304K
  MD5 (php_http-5.3-svn20091125-vc9-x86.zip) = b09c924b3bfbed8c806da8a520b3d5d0
 • php_ibm_db2-1.8.2-5.2-nts-vc6-x86.zip (2009-11-30 12:31 -0800) - 21K
  MD5 (php_ibm_db2-1.8.2-5.2-nts-vc6-x86.zip) = 01050659252adf9d38e6fd5bc2c7b0a8
 • php_ibm_db2-1.8.2-5.2-vc6-x86.zip (2009-11-30 12:30 -0800) - 21K
  MD5 (php_ibm_db2-1.8.2-5.2-vc6-x86.zip) = 5403a0b01412be6f89198598efae429b
 • php_ibm_db2-1.8.2-5.3-nts-vc6-x86.zip (2009-12-01 02:14 -0800) - 21K
  MD5 (php_ibm_db2-1.8.2-5.3-nts-vc6-x86.zip) = 0d3438866a0e17de9b5a08e9a41f7c19
 • php_ibm_db2-1.8.2-5.3-vc6-x86.zip (2009-12-01 02:15 -0800) - 21K
  MD5 (php_ibm_db2-1.8.2-5.3-vc6-x86.zip) = 325f8184b3d2300a6a8d8ea16cd6efc2
 • php_igbinary-20110109-5.3-nts-vc9-x86.zip (2011-01-09 12:15 -0800) - 27K
  MD5 (php_igbinary-20110109-5.3-nts-vc9-x86.zip) = 6f0397d64409900e4c16564a9614701c
 • php_igbinary-20110109-5.3-vc9-x86.zip (2011-01-09 12:16 -0800) - 27K
  MD5 (php_igbinary-20110109-5.3-vc9-x86.zip) = 130b6dbd1d839f55f6afe78dd164c4d8
 • php_igbinary-5.3-nts-snapshot-20091120-vc9-x86.zip (2009-11-20 13:55 -0800) - 27K
  MD5 (php_igbinary-5.3-nts-snapshot-20091120-vc9-x86.zip) = b120a065be3639a2147b79b92bde6b3c
 • php_igbinary-5.3-snapshot-20091120-vc9-x86.zip (2009-11-20 13:56 -0800) - 27K
  MD5 (php_igbinary-5.3-snapshot-20091120-vc9-x86.zip) = 2a9c0487e9fed320f2a193ab2963d796
 • php_inclued-5-3-nts-svn-20091211-VC9-x86.zip (2009-12-11 03:33 -0800) - 8.0K
  MD5 (php_inclued-5-3-nts-svn-20091211-VC9-x86.zip) = 10d4118aaa18922f6e2afcfd3e618f15
 • php_inclued-5-3-svn-20091211-VC9-x86.zip (2009-12-11 03:34 -0800) - 8.0K
  MD5 (php_inclued-5-3-svn-20091211-VC9-x86.zip) = aca01678af0630b5e1c5dac9c2ff13c3
 • php_inclued-5.2-nts-svn20091211-VC6-x86.zip (2009-12-11 06:36 -0800) - 6.0K
  MD5 (php_inclued-5.2-nts-svn20091211-VC6-x86.zip) = a02b133780337e5cb7e61e61d5ffee46
 • php_inclued-5.2-svn20091211-VC6-x86.zip (2009-12-11 06:36 -0800) - 6.0K
  MD5 (php_inclued-5.2-svn20091211-VC6-x86.zip) = cb825b891a5d1c9fe54c37140ddcd47f
 • php_inclued-5.3-nts-svn20091211-VC6-x86.zip (2009-12-11 06:24 -0800) - 6.0K
  MD5 (php_inclued-5.3-nts-svn20091211-VC6-x86.zip) = 9c7860db89d535ce8f8dbfec400dbd1f
 • php_inclued-5.3-svn20091211-VC6-x86.zip (2009-12-11 06:25 -0800) - 6.0K
  MD5 (php_inclued-5.3-svn20091211-VC6-x86.zip) = 6f8bec944f03758a99e3e42155858bd3
 • php_mailparse-cvs-20090512-5.2-Win32.zip (2009-05-12 01:33 -0700) - 19K
  MD5 (php_mailparse-cvs-20090512-5.2-Win32.zip) = 77dbb9abddf5068a3890365e5839e740
 • php_mailparse-cvs-20090512-5.2.x-nts-Win32.zip (2009-05-12 01:28 -0700) - 18K
  MD5 (php_mailparse-cvs-20090512-5.2.x-nts-Win32.zip) = b145af6bac60318c9c3a253fcfc67043
 • php_markdown-5.3-nts-vc9-x86.zip (2009-03-09 10:50 -0800) - 20K
  MD5 (php_markdown-5.3-nts-vc9-x86.zip) = 96b26592ece92d52f8a642b9e44daeb5
 • php_markdown-5.3-vc9-x86.zip (2009-03-09 10:51 -0800) - 20K
  MD5 (php_markdown-5.3-vc9-x86.zip) = 2907460ee3352f911b639531aa75d1e5
 • php_memcache-2.2.6-5.3-nts-vc9-x86.zip (2010-10-03 13:46 -0700) - 44K
  MD5 (php_memcache-2.2.6-5.3-nts-vc9-x86.zip) = de463ea7271c357f2e317128a5370bfb
 • php_memcache-2.2.6-5.3-vc9-x86.zip (2010-10-03 13:45 -0700) - 45K
  MD5 (php_memcache-2.2.6-5.3-vc9-x86.zip) = 2021ceb248dabae438796c9ccfa1c2e3
 • php_memtrack-0.1.0-5.3.0-nts-vc6-x86.zip (2009-01-23 07:28 -0800) - 4.0K
  MD5 (php_memtrack-0.1.0-5.3.0-nts-vc6-x86.zip) = 0cf7b02d46172977b3cbf8ef7bf9b3de
 • php_memtrack-0.1.0-5.3.0-nts-vc9-x86.zip (2009-01-23 07:01 -0800) - 6.0K
  MD5 (php_memtrack-0.1.0-5.3.0-nts-vc9-x86.zip) = 403b66e57d2939a41635929246becd09
 • php_memtrack-0.1.0-5.3.0-vc6-x86.zip (2009-01-23 07:33 -0800) - 4.0K
  MD5 (php_memtrack-0.1.0-5.3.0-vc6-x86.zip) = df5874e23241afb8be39693a599e62a0
 • php_memtrack-0.1.0-5.3.0-vc9-x86.zip (2009-01-23 07:04 -0800) - 6.0K
  MD5 (php_memtrack-0.1.0-5.3.0-vc9-x86.zip) = d006a3e5c68c0bfc676bd9d3e8566a1f
 • php_mongo-1.0.4-5.2-nts-vc6-x86.zip (2010-02-25 08:02 -0800) - 43K
  MD5 (php_mongo-1.0.4-5.2-nts-vc6-x86.zip) = 164b4b64301c79f82537d1286633b338
 • php_mongo-1.0.4-5.2-vc6-x86.zip (2010-02-25 08:01 -0800) - 44K
  MD5 (php_mongo-1.0.4-5.2-vc6-x86.zip) = 373351e0203b7fe7d108ee8a4239e185
 • php_mongo-1.0.4-5.3-nts-vc6-x86.zip (2010-02-25 08:03 -0800) - 43K
  MD5 (php_mongo-1.0.4-5.3-nts-vc6-x86.zip) = 051bcbb2327199bb90aff9793f737ccd
 • php_mongo-1.0.4-5.3-vc6-x86.zip (2010-02-25 08:03 -0800) - 46K
  MD5 (php_mongo-1.0.4-5.3-vc6-x86.zip) = 63e9cb7e05f78904525dce76392e4808
 • php_mongo-20100305-5.2-nts-vc6-x86.zip (2010-03-04 17:17 -0800) - 42K
  MD5 (php_mongo-20100305-5.2-nts-vc6-x86.zip) = 72393e3b38bb0be62a5de2079f3450aa
 • php_mongo-20100305-5.2-vc6-x86.zip (2010-03-04 17:18 -0800) - 43K
  MD5 (php_mongo-20100305-5.2-vc6-x86.zip) = a4abe965ecc90e85f6cbe7a2665a4f14
 • php_mongo-20100305-5.3-nts-vc6-x86.zip (2010-03-04 17:20 -0800) - 42K
  MD5 (php_mongo-20100305-5.3-nts-vc6-x86.zip) = 9271e689ba23987887717c6c26e28a2f
 • php_mongo-20100305-5.3-vc6-x86.zip (2010-03-04 17:21 -0800) - 45K
  MD5 (php_mongo-20100305-5.3-vc6-x86.zip) = 336b1bac29b6a944d9184e4fee9e2f72
 • php_oauth-1.1.1-dev-5.3-nts-vc9-x86.zip (2011-02-25 01:07 -0800) - 232K
  MD5 (php_oauth-1.1.1-dev-5.3-nts-vc9-x86.zip) = 299c9fff97127134735424c07484567c
 • php_oauth-1.1.1-dev-5.3-vc9-x86.zip (2011-02-25 01:10 -0800) - 232K
  MD5 (php_oauth-1.1.1-dev-5.3-vc9-x86.zip) = 237fbd388b32b781d5b75588af82cd8f
 • php_oci8-1.3.5-5.2-Win32-vc6-x86.zip (2009-03-19 11:24 -0800) - 94K
  MD5 (php_oci8-1.3.5-5.2-Win32-vc6-x86.zip) = 8984786c37cbb08bad7e669f25427eff
 • php_oci8-1.3.5-5.2-nts-Win32-vc6-x86.zip (2009-03-19 11:18 -0800) - 89K
  MD5 (php_oci8-1.3.5-5.2-nts-Win32-vc6-x86.zip) = 005ffaf6652fdb7d37220c5e4c25c0a1
 • php_oci8-1.4.1-5.2-nts-vc6-x86.zip (2010-03-11 16:14 -0800) - 45K
  MD5 (php_oci8-1.4.1-5.2-nts-vc6-x86.zip) = 0c9b950ade7d6b631a2f5261e5a89e7a
 • php_oci8-1.4.1-5.2-vc6-x86.zip (2010-03-11 16:15 -0800) - 48K
  MD5 (php_oci8-1.4.1-5.2-vc6-x86.zip) = 0420d89103249bdbcf1ce72b895a5d65
 • php_printer-cvs-20081215-5.2.8-nts-Win32.zip (2008-12-15 07:17 -0800) - 12K
  MD5 (php_printer-cvs-20081215-5.2.8-nts-Win32.zip) = b356746c05a7045c48745ad78b04ce90
 • php_printer-svn-20100205-5.3-nts-vc9-x86.zip (2010-02-05 11:50 -0800) - 13K
  MD5 (php_printer-svn-20100205-5.3-nts-vc9-x86.zip) = 9624bd00740f6aeafff316843fa60324
 • php_printer-svn-20100205-5.3-vc9-x86.zip (2010-02-05 11:51 -0800) - 14K
  MD5 (php_printer-svn-20100205-5.3-vc9-x86.zip) = 487b4e062a098b7c19dabc069101fbaf
 • php_printer-svn20100319-5.3-nts-vc6-x86.zip (2010-03-19 06:43 -0800) - 11K
  MD5 (php_printer-svn20100319-5.3-nts-vc6-x86.zip) = 59d2596447b096c9d2e50a4b34de32e3
 • php_printer-svn20100319-5.3-vc6-x86.zip (2010-03-19 06:42 -0800) - 12K
  MD5 (php_printer-svn20100319-5.3-vc6-x86.zip) = 2a313c323e9f5bbf20606c97baa6a931
 • php_rar-2.0.0RC1-5.2-nts-vc6-x86.zip (2010-01-18 04:13 -0800) - 83K
  MD5 (php_rar-2.0.0RC1-5.2-nts-vc6-x86.zip) = fc83061b21d0b1261268163d0c971176
 • php_rar-2.0.0RC1-5.2-vc6-x86.zip (2010-01-18 04:13 -0800) - 83K
  MD5 (php_rar-2.0.0RC1-5.2-vc6-x86.zip) = c5f85538d69a68048e84108bf43177a5
 • php_rar-2.0.0RC1-5.3-nts-vc6-x86.zip (2010-01-18 04:21 -0800) - 82K
  MD5 (php_rar-2.0.0RC1-5.3-nts-vc6-x86.zip) = 36a327a346a2777f5a92069fbe0c9088
 • php_rar-2.0.0RC1-5.3-nts-vc9-x86.zip (2010-01-18 04:24 -0800) - 86K
  MD5 (php_rar-2.0.0RC1-5.3-nts-vc9-x86.zip) = ef48f5d3d490ea9abf5d4598a05af1ab
 • php_rar-2.0.0RC1-5.3-vc6-x86.zip (2010-01-18 04:21 -0800) - 83K
  MD5 (php_rar-2.0.0RC1-5.3-vc6-x86.zip) = 1acd92dbde7d87a36e3f44ccdf2cee69
 • php_rar-2.0.0RC1-5.3-vc9-x86.zip (2010-01-18 04:24 -0800) - 86K
  MD5 (php_rar-2.0.0RC1-5.3-vc9-x86.zip) = 74cc623591b7ff7a9c0484d9f8fee4d8
 • php_sam-1.1.0-5.2-Win32-VC6-x86.zip (2009-04-23 12:00 -0700) - 3.0K
  MD5 (php_sam-1.1.0-5.2-Win32-VC6-x86.zip) = 00c598c0ef32a7b5d53541c1f627cc65
 • php_sam-1.1.0-5.2-nts-Win32-VC6-x86.zip (2009-04-23 12:26 -0700) - 3.0K
  MD5 (php_sam-1.1.0-5.2-nts-Win32-VC6-x86.zip) = 3229f8baba38568bb807720d9b28a885
 • php_solr-5.3-nts-svn20091122-vc9-x86.zip (2009-11-22 04:05 -0800) - 224K
  MD5 (php_solr-5.3-nts-svn20091122-vc9-x86.zip) = 56b2f768dbad26c170779f40afd02ba9
 • php_solr-5.3-svn20091122-vc9-x86.zip (2009-11-22 04:06 -0800) - 224K
  MD5 (php_solr-5.3-svn20091122-vc9-x86.zip) = 18c76669dcb31806d90bf15415ebba05
 • php_ssh2-0.11.2-5.3-nts-vc9-x86.zip (2010-11-03 14:54 -0800) - 87K
  MD5 (php_ssh2-0.11.2-5.3-nts-vc9-x86.zip) = 3e536a72fdf18729085d75948706eb7f
 • php_ssh2-0.11.2-5.3-vc9-x86.zip (2010-11-03 14:53 -0800) - 87K
  MD5 (php_ssh2-0.11.2-5.3-vc9-x86.zip) = dc574b37e3e6b8762f3831272615cf92
 • php_stomp-1.0.0-5.3-nts-vc9-x86.zip (2010-03-24 02:14 -0800) - 14K
  MD5 (php_stomp-1.0.0-5.3-nts-vc9-x86.zip) = 46054dc988b785acb9e1ef2a92b03e8d
 • php_stomp-1.0.0-5.3-vc9-x86.zip (2010-03-24 02:13 -0800) - 15K
  MD5 (php_stomp-1.0.0-5.3-vc9-x86.zip) = 43c392253bf2c1985ac18f65b14ee64d
 • php_stomp-trunk20100324-5.3-nts-vc9-x86.zip (2010-03-24 02:26 -0800) - 14K
  MD5 (php_stomp-trunk20100324-5.3-nts-vc9-x86.zip) = 7e2cf8fb530b7cbd72adca023771618e
 • php_stomp-trunk20100324-5.3-vc9-x86.zip (2010-03-24 02:27 -0800) - 15K
  MD5 (php_stomp-trunk20100324-5.3-vc9-x86.zip) = 43c392253bf2c1985ac18f65b14ee64d
 • php_test_helpers-5.3-nts-snap20101203-vc6-x86.zip (2010-12-03 14:21 -0800) - 5.0K
  MD5 (php_test_helpers-5.3-nts-snap20101203-vc6-x86.zip) = 3491feada0fbfa95800a0d0220f0baa8
 • php_test_helpers-5.3-nts-snap20101203-vc9-x86.zip (2010-12-03 14:30 -0800) - 7.0K
  MD5 (php_test_helpers-5.3-nts-snap20101203-vc9-x86.zip) = 1da14dbf71e2f64c81aac0b105d75448
 • php_test_helpers-5.3-snap-20101203-vc6-x86.zip (2010-12-03 14:06 -0800) - 5.0K
  MD5 (php_test_helpers-5.3-snap-20101203-vc6-x86.zip) = 0338ec59915f9a47d9a21684546d6516
 • php_test_helpers-5.3-snap20101203-vc9-x86.zip (2010-12-03 14:29 -0800) - 7.0K
  MD5 (php_test_helpers-5.3-snap20101203-vc9-x86.zip) = c0cb06bf792ce5f76ff9daa90072bf6f
 • php_uploadprogress-1.0.0-5.2-Win32-VC6-x86.zip (2009-03-15 12:25 -0800) - 5.0K
  MD5 (php_uploadprogress-1.0.0-5.2-Win32-VC6-x86.zip) = f852b6bfdf3ef07ea84ada3d710bb37e
 • php_uploadprogress-1.0.0-5.2-nts-Win32-VC6-x86.zip (2009-03-15 12:26 -0800) - 5.0K
  MD5 (php_uploadprogress-1.0.0-5.2-nts-Win32-VC6-x86.zip) = bba1bad2086508dee166cad28f9408a0
 • php_uploadprogress-1.0.1-svn20091009-5.3-nts-vc9-x86.zip (2009-10-06 06:40 -0700) - 7.0K
  MD5 (php_uploadprogress-1.0.1-svn20091009-5.3-nts-vc9-x86.zip) = dea3a77e7939b947e4e31fe06c539a05
 • php_uploadprogress-1.0.1-svn20091009-5.3-vc9-x86.zip (2009-10-06 06:40 -0700) - 7.0K
  MD5 (php_uploadprogress-1.0.1-svn20091009-5.3-vc9-x86.zip) = c5945cc35c471b12a577b033dfd08fde
 • php_win32service-svn-20091011-5.3-nts-vc6-x86.zip (2009-10-11 04:37 -0700) - 6.0K
  MD5 (php_win32service-svn-20091011-5.3-nts-vc6-x86.zip) = a49bbb6086e84d1d19050ef294308ee5
 • php_win32service-svn-20091011-5.3-vc6-x86.zip (2009-10-11 04:38 -0700) - 6.0K
  MD5 (php_win32service-svn-20091011-5.3-vc6-x86.zip) = cbbdc6db367f6e5ca9762d6a02ca2f0a
 • php_win32service-svn-20091117-5.3-nts-VC9-x86.zip (2009-11-17 02:30 -0800) - 8.0K
  MD5 (php_win32service-svn-20091117-5.3-nts-VC9-x86.zip) = 61e81ac5cc4b4a6b4a86ba73925c7e45
 • php_win32service-svn20091206-5.3-nts-vc9-x86.zip (2009-12-06 07:05 -0800) - 8.0K
  MD5 (php_win32service-svn20091206-5.3-nts-vc9-x86.zip) = 89261d900b9e2e9d6cc6b6c295e606ec
 • php_win32service-svn20091206-5.3-vc9-x86.zip (2009-12-06 07:05 -0800) - 8.0K
  MD5 (php_win32service-svn20091206-5.3-vc9-x86.zip) = f60ef50fdf16e7c995d0923324c5add3
 • php_win32std-20090915-5.3-nts-vc9-x86.zip (2009-09-16 14:40 -0700) - 13K
  MD5 (php_win32std-20090915-5.3-nts-vc9-x86.zip) = ae5f384cc8255845121081812fd2bc41
 • php_win32std-20090917-5.3-vc9-x86.zip (2009-09-16 14:25 -0700) - 13K
  MD5 (php_win32std-20090917-5.3-vc9-x86.zip) = 627cace1a55877a132ebc2410bf28dbf
 • php_wincache-svn20110402-5.2-nts-vc6-x86.zip (2011-04-01 12:35 -0800) - 55K
  MD5 (php_wincache-svn20110402-5.2-nts-vc6-x86.zip) = 9e4ec693773e77f3fd1396668bdbfa45
 • php_xdebug-2.0.5-5.2-Win32-VC6-x86.zip (2009-07-02 01:06 -0700) - 62K
  MD5 (php_xdebug-2.0.5-5.2-Win32-VC6-x86.zip) = 1602f62dfc588e02864211b89088836c
 • php_xdebug-2.0.5-5.2-nts-Win32-VC6-x86.zip (2009-07-02 00:56 -0700) - 59K
  MD5 (php_xdebug-2.0.5-5.2-nts-Win32-VC6-x86.zip) = fd3937b903de707f26b0b2235170ace0
 • php_xdebug-2.0.5-5.3-Win32-VC6-x86.zip (2009-07-02 01:31 -0700) - 61K
  MD5 (php_xdebug-2.0.5-5.3-Win32-VC6-x86.zip) = aba9ce06162b8bc4e4384901d96ed491
 • php_xdebug-2.0.5-5.3-Win32-VC9-x64.zip (2009-07-03 00:40 -0700) - 77K
  MD5 (php_xdebug-2.0.5-5.3-Win32-VC9-x64.zip) = 6db2fcdf06d6139f07817027a5c6280b
 • php_xdebug-2.0.5-5.3-Win32-VC9-x86.zip (2009-07-06 01:11 -0700) - 64K
  MD5 (php_xdebug-2.0.5-5.3-Win32-VC9-x86.zip) = a33afa80a29582ee09d22796cc5adb21
 • php_xdebug-2.0.5-5.3-nts-Win32-VC6-x86.zip (2009-07-02 01:30 -0700) - 57K
  MD5 (php_xdebug-2.0.5-5.3-nts-Win32-VC6-x86.zip) = 423580546e80c53cce9e765c317bc26f
 • php_xdebug-2.0.5-5.3-nts-Win32-VC9-x64.zip (2009-07-03 00:42 -0700) - 72K
  MD5 (php_xdebug-2.0.5-5.3-nts-Win32-VC9-x64.zip) = 00cb681833aab41cb34dfdd5fe7ac3b4
 • php_xdebug-2.0.5-5.3-nts-Win32-VC9-x86.zip (2009-07-06 01:08 -0700) - 61K
  MD5 (php_xdebug-2.0.5-5.3-nts-Win32-VC9-x86.zip) = 379e78f35e2cc5d28d8d99001c0ad8d3
 • php_yaml-1.0.2-dev-5.3-nts-vc9-x86.zip (2011-02-22 03:15 -0800) - 54K
  MD5 (php_yaml-1.0.2-dev-5.3-nts-vc9-x86.zip) = 7e549e553ce2716f6ece4a47a99b54a1
 • php_yaml-1.0.2-dev-5.3-vc9-x86.zip (2011-02-22 03:15 -0800) - 54K
  MD5 (php_yaml-1.0.2-dev-5.3-vc9-x86.zip) = 5e0e9ad14ae486560a34fb959c6b590e
 • sqlsrv-5.4-nts-snap.zip (2011-11-27 07:23 -0800) - 96K
  MD5 (sqlsrv-5.4-nts-snap.zip) = bb2b7311f4bacd4c8e5421ec343dd557
 • sqlsrv-5.4-ts-snap.zip (2011-11-27 07:20 -0800) - 112K
  MD5 (sqlsrv-5.4-ts-snap.zip) = 3f885a897171d3a230ed16bf82fec5b9

 • 版权声明:本文为原创文章,转载请附上原文出处链接及本声明。
 • 转载请注明:PHP常用组件下载列表 | https://chenxuehu.com/article/2013/03/1075.html